1
Extended Learning to platforma biznesowa, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, social learningu albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie skuteczniejszych szkole?, wymian? wiedzy mi?dzy uczestnikami, a tak?e monitorowanie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story